Přihlášení

Výchovný poradce

Výchovným poradcem je  Mgr. Lenka Vostoupalová, kontakt: vostoupalova@zscm.cz, mobil: 727 986 199 

Výchovný poradce odpovídá za:

- profesionální orientaci vycházejících žáků,

- spolupráci se SŠ a učilišti regionu,

- kontrolu správnosti vyplnění přihlášek ke studiu na SŠ, SOU a SOŠ,

- evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy,

- poskytnutí individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů,

- spolupráci s OPPP, úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží,

- podání informace o činnostech zařízení výchovného poradenství.