Přihlášení

Rámcová skladba zaměstnání

 Odpočinkové a individuální činnosti (11,05 – 12,45)

- odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)

·        relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
·        odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
·        prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
·        stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
·        hudební a hudebně-pohybové chvilky
·        aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení
 Zájmové a rekreační činnosti (12,45 – 14,30)

Pobyt venku

 sportovní

 • o   aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
 • o   kolektivní hry a soutěže
 • o   netradiční sporty
 • o   průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
 • o   posilování tělesné zdatnosti
 • o   upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
 • o   vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
 • o   pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
 • o   tělovýchovné chvilky, míčové hry
 • o   soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry   
 • přírodovědné a environmentální

 - aktivity zaměřené na rozvoj přirozené inteligence

 • §  rozvoj zájmu o přírodu
 • §  práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
 • §  výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
 • §  pozorování přírody a jejích proměn
 • §  třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
 • §  nauka o počasí
 • §  péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • estetické
 • o   využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
 • o   probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
 • o   rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
 • o   práce s přírodninami a netradičními materiály
 • o   montáže a demontáže stavebnic
 • o   využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
 • o   vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
 • o   rozvoj řeči a komunikace
 • o   ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
 • o   hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
 • o   rozvíjení hudební, hudebně-pohybové
 • sebeobslužné činnosti (průběžně)
 • ·        upevňování dopravních znalostí
 • ·        dodržování zásad osobní hygieny
 • ·        seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • ·        seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • ·        péče o vlastní věci
 • ·        seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • ·        zásady stolování
 • ·        úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činnosti
 • Hygiena a svačina (14,30 – 14,45)

Příprava na vyučování (15,00 – 16,00)

 • ·       procvičování a upevňování probraného učiva
 • ·        čtení z čítanek
 • ·        vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • ·        výukové programy na PC
 •  Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů